KESKUSE LOOVTERAPEUDID

SIIN SAAD TUTVUDA MEIE KESKUSE MEESKONNAS TÖÖTAVATE LOOVTERAPEUTIDEGA. 

 LEIA ENDALE SOBIV AEG MEIE ÜHISEST KALENDRIST:

Muusikaterapeut Käll Kruusmägi (MA)

2023/2024 lapsehoolduspuhkusel

Käll Kruusmägi on Viimsi Teraapiakeskuse asutaja ning keskuse muusikaterapeut.

Käll omandas terviseteaduste bakalaureuse Tallinna Ülikoolist ja on lõpetanud muusikateraapia eriala magistri Jyväskylä Ülikoolis Soomes. Keskuses töötab Käll peamiselt erivajadustega laste ja noortega ning sotsiaal-emotsionaalset tuge vajavate koolinoortega. Käll on Eesti Muusikateraapia Ühingu liige ja omab loovterapeudi kutset tase 7. 

Käll kirjeldab oma teekonda ja eesmärke muusikateraapias järgmiselt: 

Päris oma eriala teekonna alguses, kui alustasin terapeudiõpinguid, praktiseerisin muusikateraapiat Päevakeskus Käo lastekeskuses, mis oli kindlasti üks mu elu suunda muutvaid kogemusi. Nende seinte vahel sain aru, mida tähendab teraapiatöö lapse või noorega, kes ei räägi-kuule-näe või omab väga piiratud suhtlemisoskust. Sel hetkel sai helidest kõige olulisem tööriist, millega oli võimalik luua sild kahe väga erineva maailma vahele ning läbi selle saada juurdepääs võimalusele toetada lapse tegelikku potensiaali ning saada päriselt aru millised on tema soovid, tunded ja mõtted. Nende sildade ehitamine on kuni tänase päevani minu kõige olulisem töö-eesmärk. Peale muusikateraapia magistriõpinguid ja kliinilist praktikat Soomes, alustasin tööd Fertilitase haiglas Viimsis, kus töötasin 4 aastat rehabilitatsioonimeeskonnas- töö viis mind muusikaterapeudiks ja tegevusjuhendajaks ka Randvere Kooli, kus aastaid vedasin ka koolibändi-projekti ning koordineerisin üheskoos Tallinna Ülikooliga rahvusvahelist mitme-aastast Erasmus+ strateegilise koostöö projekti STALWARTS “Õpetajate ja õppurite toetamine kunstidega: suhtetervis Euroopa koolides.”

Eduelamus töös noortega on näiteks see, kui endasse sulgunud ja käitumisraskustega poiss tuleb teraapiasse jutuga, et ta vihkab muusikat ning siis mõne aja möödudes leiab end näiteks koos teiste noortega lavalt pilli mängimast ja muusikat tõeliselt nautimast. “Bänditeraapia” (ehk grupiteraapia noortele) on suurepärane viis, kuidas vähendada isolatsiooni, toetada enesekindlust, suhtlemisoskust ja pakkuda eduelamusi ja positiivset seotust, mis jäävad noort saatma kogu eluks. Taoliste projektide korraldamine ja elushoidmine on meie keskuse üks olulisimaid missioone.


Kellega töötan?
Lapsed, noored, täiskasvanud

Muusikaterapeut Mari-Liisa Taaler (MSc)

SÜGIS 2023 VASTUVÕTT N-R 10-18 

 

Mari-Liisa Taaler on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala magistriõppe muusikateraapia suunal, kus uuris sügavamalt häälestumise fenomeni teraapias ja üldhariduskooli klassitundides. Hetkel töötab Mari- Liisa lisaks Viimsi Teraapiakeskusele terapeudina ka Tallinna K. Pätsi Vabaõhukoolis. Mari-Liisa on Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Mari-Liisa kirjeldab oma teekonda ja eesmärke muusikateraapias ise järgmiselt:

Muusikateraapia õpingutega alustasin 2007. aastal Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate eriala bakalaureuse õppes, 2020. aastal omandasin samal erialal magistrikraadi. Terapeuditöös olen aastate vältel kokku puutunud väga eriilmeliste inimeste ja nende lugudega. Varasemalt olen töötanud rehabilitatsiooni valdkonnas psüühikahäiretega täiskasvanutega vanuses 18-80 aastat. Viimased 4 aastat koolis hariduslike erivajadustega õpilastega (peamiselt tundeelu- ja käitumishäired, ATH, ASH). 

Muusika on minu elus alati olnud tähtsal kohal – olen kirglik muusikaarmastaja ja usun, et muusika võib aidata kuulajal iseennast leida. Olen lõpetanud klaveri eriala ja ülikoolis lisaks omandanud baasteadmised djembe ja väikekandle mänguvõtetest. 
Kuna muusikateraapia õnnestumise eelduseks on kontakt ja usalduslik suhe lapse ja terapeudi vahel, pean eelkõige oluliseks turvalise ja aktsepteeriva keskkonna loomist. Terapeudina on mulle eriti südamelähedane humanistliku psühholoogia koolkond, eeskätt Carl R. Rogers’i kliendikeskse lähenemisega, millest ka oma töös lähtun. Samuti lahenduskeskne lähenemine ja ressursile orienteeritud muusikateraapia, et keskenduda lapses peituvatele tugevustele ja nende arendamisele. See, milline näeb välja muusikateraapia, sõltub suuresti lapsest ja tema eripärast. Oma töös kasutan nii ekspressiivseid (muusika loomisel põhinevaid) kui retseptiivseid (kuulamispõhised) muusikateraapia meetodeid. Efektiivseteks tööriistadeks on minu jaoks kujunenud Juliette Alvini vaba improvisatsioon ja figuurnoodi meetod. Vajadusel kombineerin muusikateraapia tehnikaid ka muude loominguliste tegevustega (nt joonistamine). 
 
Ja kuna üks tsitaat võib öelda rohkem kui tuhat sõna, siis lisaksin lõpetuseks ühe Arvo Pärdi mõttetera: “Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab.”

 

Kellega töötan?
Lapsed, noored, täiskasvanud.

Loovterapeut Kai-Liis Gramakovski (MSc)

SÜGIS 2023 VASTUVÕTT E, K, N 10-18

 

Kai-Liis on lõpetanud 2010 aastal Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal ning omab terviseteadustes magistri kraadi. 

Kai-Liis töötas 2010-2020 aastal Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektorina ning on loovterapeudina töötanud 4 aastat ka koolikeskkonnas ning Viimsi Fertilitase haiglas rehabilitatsiooni meeskonnas loovterapeudina. Lisaks on Kai-Liis läbi viinud loovteraapia teemalisi täiendkoolitusi ōpetajatele ning 2016 aastast on Tervise Arengu Instituudi VEPA Käitumisoskuste mängu õpetajate koolitaja ja mentor. 

Kai-Liis kirjeldab oma teekonda ja loovteraapia eesmärke ise järgnevalt:

Kui ma peale noorsootöö rakenduskõrghariduse omandamist asusin tööle noortekeskusesse, siis sain paari kuuga aru, et ma pean minema õppima psühholoogiat, et ise seal keskuses “ellu jääda” ja mitte lahtise leegiga läbi põleda. Alustasin õpinguid rakenduspsühholoogia magistriõppes International University of Audentes, kuid seal jõudis minuni uus tõdemus, et ainuüksi verbaalne väljendus laste ja noorte puhul ei tööta. Õpingute raames oli mul aga kaks väga põnevat õppeainet: loovteraapia ja muinasjututeraapia. Seal mõistsin, et loovteraapia, kus kunstiline eneseväljendus on ideaalne sild terapeutilises kolmiksuhtes, võiks olla palju edukamaks võtmeks laste ja noorteni jõudmisel ning seega spetsialiseerusin edasi õppima just kunstiteraapiaid. Kuna muusika, kunst, tants ja näitlemine olid mind saatnud terve lapse-ja nooruspõlve, siis tundus see eriti ideaalne viis oma teadmiste täiendamise teekonnal. 

Alustades sügisel 2022 loovterapeudina Viimsi teraapiakeskuses, on mu üldisemaks eesmärgiks toetada laste ja noorte arengut ja toimetulekut kasutades eesmärgistatud terapeutilis-loomingulist sekkumist, töötades nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. Et mu magistritöö oli just õpilaste koolis kohanemise teemal, siis suurimaks prioriteediks ja missiooniks on toetada lapsi, kes alustavad sügisest kooliteed, kuid vajavad veidi lisatuge. 

Lisaks ootan loovteraapiasse ka täiskasvanuid, et läbi terapeutilis-loomingulise tegevuse võtta aeg iseendale ning sellega toetada igapäeva toimetulekut ja keskenduda oma sisemistele ressurssidele, tugevustele ning lahendustele. 

Kellega töötan?
Lapsed, noored, täiskasvanud, eakad

Vibroakustika terapeut Maris Raba (MSc)

SÜGIS 2023 VASTUVÕTT KOKKULEPPEL

 

Maris Raba on lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste eriala, andragoogika suuna, lisaerialana psühholoogia. 

Muusikateraapiat on ta õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Muusikateraapia algkursusel 2014-2015 ning põhikursusel 2015-2017. Ta on Eesti Muusikateraapia Ühingu liige.

Maris on läbinud Skille-Lehikoineni Keskuse (Eino Roiha Foundation, Soome) Vibroakustilise teraapia (VIBRAC) rahvusvahelised I ja II taseme õpingud ning omandanud Vibroakustika praktiku teise taseme sertifikaadi. Oma lõputöös uuris Maris stressisümptomite leevendamist vibroakustilise teraapia abil.

Oma teekonda kirjeldab Maris ise järgmiselt:

Läbi muusikateraapia õpingute jõudsin just selle Norras väljakujunenud meetodini – vibroakustilise teraapiani. Kõige lihtsam viis seda kirjeldada on: massaaž ilma puudutuseta, spetsiaalsete kõlaritega varustatud madratsil, mis edastab pulseerivad siinustoonid, kaasates enamasti ka mahedat muusikat. Küllaltki universaalse ja sügavlõõgastava retseptiivse teraapiameetodina saab seda praktiseerida nii taastusravis kui ka vaimse tervise parendamisel. Uurimused on näidanud olulist parenemist mitmete somaatiliste ja funktsionaalsete häirete puhul, näiteks: valu ja lihaspingete vähenemine, kõrgenenud vererõhu alanemine, stressi ja kurnatusega seonduvate tervisevaevuste (nt unetus, ärevus, depressioon) vähenemine.

Pärast õpingute lõpetamist töötasin sellel alal Muusikateraapia Keskuses ja mitmed aastad oma erakabinetis. Seejärel viis töö mind Viimsi Gümnaasiumisse koolipsühholoogiks (õpilasnõustajaks), kus kasutasin muude meetodite kõrval üsna tihti ka vibroakustilist teraapiat, toetamaks õpilaste ja õpetajate vaimset tervist.
Alustades sügisel 2022 Viimsi Teraapiakeskuses vibroakustilise terapeudina, on minu üldisemaks eesmärgiks selle tõhusa meetodiga toetada nii lapsi kui täiskasvanuid.

Vibroakustiline teraapia on individuaalne, soovituslik teraapiakuuri pikkus 10 seanssi 2-3 korda nädalas.

Kellega töötan?
Lapsed, noored, täiskasvanud.