KARULAUGU TERVISE JA LOOVUSE LAAGER

Ilmselt oled siin, sest tunned huvi meie keskuse tervise ja loovuse laagri vastu. Räägin sulle siis täpsemalt, et mida ja miks me Karulaugu loovuse ja tervise laagris üldiselt korraldame. Mis on meie ettevõtmise missioon ja laagritegevuste eesmärgid.

Laagrite vajadus kasvas välja keskusesse sattuvate noorte nimel ning peamiselt ka soovist populariseerida laste ja noorte seas vaimse tervise teemasid. Nii mõnigi laagrilaps on leidnud tänu sellele laagrinädalale tee teraapiagruppi või hoopiski uue huvialani, millega tänaseni (loodetavasti!) rõõmsalt tegeleb!

Viimsi valla toel on toimunud suve- ja sügislaagreid kokku juba 3 aastaringi ning suvel 2023 toimus juba viies koolinoorte laagrivahetus või nagu me seda ise sõbralikult kutsume- bänditeraapialaager! 

Igal juhul, kas oled juba laagri-pioneer või uustulija, oled südamest oodatud järgmisesse laagrisse, et toetada oma heaolu ning leida uusi mõtteid ja sõpru!

KELLELE ON LAAGER SUUNATUD?

→  Koolinoortele vanuses 9-13, kes õpivad riiklikul õppekaval (suurtes klassides) ning kes on formaalhariduses ebasoodsas olukorras oma emotsionaalse/vaimse seisundi ja sellest tuleneva sotsiaalsete suhete piiratuse tõttu

 Kes on kogenud mingil hetkel oma elus koolikiusamist või koolivägivalda

→   Kelle käitumine ja toimetulek viimase aasta jooksul on muutunud või äkitselt halvenenud (nt madal töömotivatsioon, soov mitte koolis käia)

→ Noor, kes ei võta osa ühestki koolivälisest huvihariduse tegevusest

→ Noor, kes ise tunneb, et soovib toetavat, turvalist ja loovat keskkonda, kus tegeleda veidi enda emotsioonide ja mõtetega

→ Viimsi valda jõudnud sõjapõgenike lastele/noortele, keda taoliste toetavate ürituste läbi pehmemalt kogukonda integreerida

Laagriprogramm ja -sisu ei ole sobiv hariduslike erivajadustega või tegevustes pidevat lisatuge vajavatele koolinoortele.

MILLEKS SELLINE LAAGER?

→ Igal kümnel lapsel esineb mõnel eluperioodil vaimse tervise probleem ning Eestis kogeb igakuiselt erineval viisil kiusamist iga neljas laps

→ Hetkeline ebakindel ja ärev olukord ühiskonnas (pandeemia, sõda) on loonud soodsa pinna vaimse tervise häirete tõusutrendiks, mille ekstreemsemad juhtumid on nt lapse koolitee katkemine või enesevigastamise juhtumid 

→ Laagris võib selguda ka spetsiifilisemat abi vajavad koolinoored, keda siis spetsialistid saavad edasi nõustada ning vajadusel edasi suunata 

Kõikide pakutavate tegevuste peamiseks eesmärgiks on suurendada lapse või noore huvi sotsiaalsete ja loominguliste tegevuste vastu. Et lahkudes laagrist, saadaks teda eduelamus ning positiivsem mina-pilt. Lisaks uued huvid ja sõbrad!

Meie laagriprogramm pakub alternatiivi traditsioonilistele laagritele ning õpetab ja suunab läbi terapeutiliste ja loovate tegevuste strateegiaid paremaks enesearenguks, emotsionaalseks regulatsiooniks ja sotsiaalseks eduks koolikeskkonnas.

Töö on suures osas orienteeritud noorte ja laste endi positiivsetele ressurssidele- nende huvide ja vajaduste kaardistamisele ning uute konstruktiivsete toimetulekustrateegiate loomisele.

Meie keskuse sooviks on luua jätkusuutlik ja edukas trend laste ja noorte seas, et taoline “vaimse tervise laager” on täpselt sama oluline kui spordilaager, et tunda ennast õnneliku ja terve inimesena:) 

KÕIKIDE LAAGRITEGEVUSTE EESMÄRGID 

→ Intrapersonaalsete oskuste toetamine 

(enesejuhtimine, ajajuhtimine, eneseareng, eneseregulatsioon, kohanemine ja oma tegevuste täide saatmise korraldamine)

→ Osata luua, kujundada ja säilitada mitmekesiseid suhteid teiste inimestega

→ Näha (vaimse tervise) probleeme erinevatest vaatenurkadest, mõista nende tagamaid

→ Parem hääle- ja kehataju

→ Märgata teiste laste/noorte emotsioone ja osata neid kindlaks määrata

→ Oskus töötada väikestes gruppides ja meeskondades

→ Enesehinnangu tõstmine, mina-pildi parandamine

→ Uute oskuste arendamine (sh uued loovtehnilised oskused- pillimäng, visuaalkunst, loovliikumine)

ÜHE LAAGRIRÜHMA SUURUSEKS on keskmiselt 10 last, sest nii palju võimaldab muusikaruum koos musitseerimist ning nii on aega ka individuaalsemaks lähenemiseks. Palju tegevusi toimub ka väikegruppides või liigume alla suurde spordisaali või terviserajale.

Loovterapeudid ja -juhendajad töötavad läbi mänguliste tegevuste (sh bänditegevused) teemadega nagu emotsioonid, tähelepanu, kuulamis- ja koostööoskus, eneseregulatsioon jpm.

Aga ka mõistete ja teemadega nagu depressioon, ärevus, enesemääratlus, riskikäitumine (alkoholi/uimastite/nutiseadmete mõju meie psüühikale ja kehale), tujumuutused, uni, keskkonnamõjud, kiusamine jpm.

Läbi loovteraapiliste tegevuste on võimalus parandada lapse keskendumisvõimet ja eneseväljendust, arendada suhtlemisoskusi, motoorikat, taju ja tunnetust, võidelda ärevusega või lihtsalt saada positiivseid emotsioone ja eduelamust.

LAAGRIPROGRAMMI KOOSTAVAD JA VIIVAD LÄBI peamiselt meie keskuses töötavad vaimse tervise spetsialistid, lisaks “külalised”, kes viivad läbi erinevaid loovuse ja tervise teemalisi töötube sh pillitöötoad. Eelnevatel aastatel on meie laagreid külastanud näiteks hääleterapeut, psühholoog, tantsu-liikumisterapeut, meeskonna-coach jpt.

Koordineeriva ja inspireeriva abina liituvad ka tegevusjuhendajad (erinevad muusikud/ loovinimesed) ning igas laagrivahetuses käib inspiratsiooni jagamas ka Eesti tuntud muusikuid, kellega lapsed saavad koos musitseerida ja mõtteid vahetada. Eelnevatel vahetustel on lapsed kirjutanud  uusi sõnu Birgiti või Tuuli loomingule ja neid nendega taas-esitanud. Viimases vahetuses lõid lapsed üheskoos helilooja Pille-Rite Reiga uue heliteose inspireerituna NOEPi laulust Head Out Of The Water.

 

Meie inspiratsiooni-külalised:)

OOTAME SIND LAAGRISSE!