Loovteraapiate toetusgrupid koolinoortele

LOOVTERAAPIA GRUPP ON SUUREPÄRANE VÕIMALUS VÄGA DELIKAATSEL, LOOVAL JA MOTIVEERIVAL MOEL OMA LAST VÕI NOORT TEMA ARENGUS JA ELUS TOETADA. GRUPIS OSALEMINE EI EELDA VARASEMAT KOKKUPUUDET KUNSTI, MUUSIKA VÕI TANTSUGA.

TOETUSGRUPPIDE TUNNIPLAAN 2022/2023

Esmaspäeviti 13.30-15.00, 7-9 aastased VISUAALKUNSTITERAAPIA GRUPP

Esmaspäeviti 15.30-17.00, 9- 13 aastased VISUAALKUNSTITERAAPIA GRUPP

Teisipäeviti (aeg täpsustumisel- peale koolitunde) LIIKUMIS- JA TANTSUTERAAPIA GRUPP 9-13 aastased

Kolmapäeviti peale koolitunde MUUSIKATERAAPIA GRUPP (alustab veebruar 2023) 9-13 aastased

 

Küsi lisa: info@viimsiteraapiakeskus.ee 

NB! Toetusgrupid on mõeldud Viimsi vallas elavatele (nõutav elukohajärgne sissekirjutus) koolinoortele vanuses 7-13.

NB!
Toetust eraldi taotlema ei pea, piisab ankeedi täitmisest. Kui grupi terapeut vajab lapse kohta täpsustavat infot, võtab ta teiega juba personaalselt ühendust. Teraapias osalemiseks tuleb allkirjastada teraapialeping.

Grupis osalemise toetushind on 35 eurot kuus, mida tasutakse igakuiselt arve alusel.

Gruppe juhivad meie keskuse loovterapeudid- täpse tervituse ja tööplaani saate terapeudilt, kui olete kinnitanud oma koha grupis.

TEGEVUSTE ÜLDEESMÄRGID:

turvalise keskkonna pakkumine erinevate tunnete ja murede väljendamiseks

positiivse käitumise ja positiivsete suhete toetamine (parem eneseregulatsioon)

suurendada huvi sotsiaalsete tegevuste vastu

koosmängu- ning suhtlemisoskuste toetamine ja arendamine

emotsionaalsete ja füüsiliste pingete ja ärevuse maandamine ning suunamine loomingusse 

motoorika toetamine ja üleüldine kehataju areng

eduelamuse kogemine, motivatsiooni tõus

uute (muusikaliste, kunstiliste, kehaliste) oskuste omandamine

MIDA TÄPSEMALT VISUAALKUNSTI-, MUUSIKA- VÕI TANTSU- JA LIIKUMISTERAAPIAS TEHAKSE JA MILLISEID TERAAPIATEHNIKAID KASUTATAKSE, LOE ERALDI MEIE LOOVTERAAPIATE LEHELT.

KELLELE?

 Loovteraapilistele meetoditele tuginevad grupid 2022/2023 on mõeldud lastele ja noortele, kes vajavad erilisemat lähenemist ja lisatuge õppe- või suhtlusprotsessides ning kes vajaksid turvalist, toetavat ja inspireerivat kohta, kus loovamalt oma emotsioonide ja tunnetega tegeleda. 

SUUNAME TOETUSGRUPID LASTELE:

 → kelle käitumine ja toimetulek viimase aasta jooksul on muutunud või äkitselt halvenenud (nt madal töömotivatsioon, halb frustratsioonitaluvus, soov mitte koolis käia)

→ kes on kokku puutunud koolikiusamise või koolivägivallaga

→ kes vajavad psühholoogilist tuge kooliga kohanemisel ja edukalt kooliellu integreerumisel

→ kelle enesekohased või sotsiaalsed oskused vajavad arendamist ja toetust 

→ kellel on õpiraskused või kerge kõnehäire

→ kellel esineb meeleolu-probleeme või on negatiivne minapilt

→ kes on väga piiratud huvidega või pole leidnud oma kohta grupis

Väikegruppidesse sobivad ka ATH või autismispektri kergemate joontega lapsed (kellele töö grupiprotsessis sobib), emotsionaalsete ja/või käitumisprobleemide ning õpiraskustega lapsed/noored, kergema kõnepuudega, valikulise mutismiga või liikumispuudega lapsed.

NB! Käesolevad grupid ei ole sobilikud toetamaks intellektipuudega lapsi või noori, kes vajavad pidevat individuaalset juhendamist.