KESKUSES TÖÖTAVAD ERISPETSIALISTID

ERIPEDAGOOG BIRGIT PÄRN

Eripedagoogi vastuvõtt sügis 2023 toimub teisipäeviti ja reedeti: edu.birgit@gmail.com

Teenuse hind: 60 minutit 50€,
90 minutit 70€, lühemad kohtumised kokkuleppel.


Birgit endast:

Minu eriala valik sai alguse tööst noorte inimestega üldhariduskoolis. Eripedagoogika õpingutega alustasin 2014. aastal Tallinna Ülikoolis, kus omandasin 2019. aastal eripedagoog-nõustaja erialal magistrikraadi. Õpingutega paralleelselt olen saanud oma teadmisi ja oskusi praktiseerida erinevate kooliealiste hariduslike erivajadustega noortega (peamiselt tundeelu- ja käitumishäired, ATH, ASH).        Lisaks üldhariduskoolile olen töötanud lasteaias ning rehabilitatsioonis.

Eripedagoogina olen töötanud 6 aastat Viimsi koolis, kus olen olnud eriklassis õppivatele noortele klassijuhataja, aineõpetaja, õpiabiõpetaja ning lähedane inimene, kes on alati olemas. Positiivse psühholoogia vaatenurka austavana peangi oma töös olulisimaks kontakti ja turvalise keskkonna loomist, noorte isiksuste tundma õppimist ning nende väärtustamist.

Igapäevaselt õpetan erinevaid HEV-õpilasi, kellel on lisaks käitumis- ja tundeeluhäiretele ka tugevad õpiraskused põhiainetes (lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisraskused), ning teostan eripedagoogilist hindamist. Toetan lapse kognitiivsete funktsioonide arengut, milleks on mälu, taju, tähelepanu, mõtlemine, arutlusoskus, probleemilahendus, planeerimine, järeldamise ja kategoriseerimise oskus. Lisaks nõustan kolleege ja lapsevanemaid HEV-õpilasega kontakti loomises, erinevate keskkondade kujundamises, õppematerjalide kohandamises ja abivahendite kasutamises õppimise toetamiseks.

Oma elus pean väga tähtsaks ka muusikat. Minu tööväliseks kireks on koorilaul, mida olen harrastanud 23 aastat. Kooris laulmine on mulle õpetanud teiste inimeste märkamist, nendega arvestamist, püsivust, eesmärgi nimel töötamist ja meeskonnatöö tähtsust. Viimased 7 aastat olen laulnud segakoor Vox Populis, mis on pakkunud mulle võimalusi osaleda erinevates projektides ning täita oma “tassi” hinge liigutavate hetkedega. 

Kellega töötan? Lapsed, noored

LOGOPEED MARE LAIDRA

Mare endast:

Olen logopeedina töötanud 2013. aastast alates.
Mul on olnud võimalus töötada nii haridusasutustes kui ka rehabilitatsiooni valdkonnas, kuid viimastel aastatel olen omandanud väärt kogemusi meditsiinivaldkonnas töötades. 
Tegelen nii laste, noorukite kui ka täiskasvanute kõne-, neelamis- ja hääleprobleemidega. 

Alates 2020. aastast viin läbi koolitusi lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele ning pakun ka eralogopeedi teenuseid.

Oman logopeedi kutsetunnistust ning täiendan oma teadmisi pidevalt erialastel koolitustel.

Logopeedi vastuvõtt sügis 2023 toimub kokkuleppel: viimsilogopeed@gmail.com

Loe lisaks: www.kõneareng.ee